Kimyasalların     Depolanması / Tehlikeli Maddelerin Depolanmasındaki Genel Kurallar

 

 1. TEHLİKELİ MADDELERİN DEPOLANMASINDAKİ TEMEL KURALLAR
 
 • Kimyasal maddeler tehlike sınıflarına uygun olarak depolanmalıdır. Alfabetik depolamadan kaçınılmalıdır.
 • Zehirli ve çok zehirli kimyasallar ile patlayıcılar bağımsız bölüm veya kabinlerde depolanmalıdır.
 • Tehlikeli kimyasalların depolanmasında kimyasal depolama matrisi kullanılmalıdır.
 • Tehlikeli kimyasal maddeler, diğer kimyasal maddeler, cam ve plastik sarf malzemeler birbirinden ayrı farklı bölümlerde depolanmalıdır.
 • Gerekli yerlerde uygun Tehlike Etiketleri ve Uyarıcı işaretler asılmalıdır.
 • Depolanan her bir ürün grubundan veya bu grupların bir kaçından aynı anda sorumlu çalışanlar bulunmalıdır.
 • Özellikle tehlikeli kimyasalların depolandığı bölüme giriş çıkışlar kontrollü olmalıdır.
 • Kolay alev alan kimyasallar diğer tutuşabilir malzemelerden mümkün olabilen en uzak mesafede depolanmalıdır.
 • Özellikle yanıcı kimyasallar ısı kaynakları ve güneş ışınlarından korunacak biçimde depolanmalıdır.
 • Tüm tehlikeli kimyasalların Güvenlik Bilgi Formu sağlanmalıdır.
 • Depolama raflarının üzerine izin verilebilecek en fazla depolama miktarları açıkça görülecek şekilde yazılmalıdır.
 • Depolama raflarından malzemenin düşmemesi için önlem alınmalıdır.
 • Cam türü, kolay kırılabilir ambalajda bulunan kimyasallar genellikle göz hizasının altında depolanmalıdır.
 • Depo binalarının yıldırım koruması olmalıdır.
 • Depo binalarının dökülme ve sızmaya karşı güvenli drenajları olmalıdır.
 • Depo rafları ve kapıları topraklanmalıdır.
 • Depo zemini kaymaz ve kolay temizlenebilir malzemeden yapılmış olmalıdır.
 • Depo kapsında Güvenlik ve Sağlık İşaretleri Yönetmeliğine uygun işaretleme yapılmalıdır.
 • Depoda yangın güvenliği önlemleri alınmış olmalıdır.
 • Kimyasal maddenin özelliğine uygun bir havalandırma sistemi kurulmalıdır.
 • Kimyasal madde dökülme ve sızmalarına karşı gerekli engelleyici malzeme ve uygun Kişisel Koruyucu Donanımlar bulunmalıdır.
 • Boy ve göz duşu bulunmalıdır.
 • İlkyardım malzeme kiti bulundurulmalıdır.
 • Depo incelenerek Tehlike Analizi çıkartılmalıdır ve bu analiz sonucunda gerekli önlemler alınmalıdır.
 
 
 
 1. KİMYASAL DEPOLAMA MATRİSİ

2.1       Uyumlu ve Uyumsuz Kimyasal Maddelerin 4 Aşamada Tespit Edilmesi
 
a)       Tehlike Sınıflaması:Mevcut kimyasalların etiketlerinden yararlanarak tehlike sınıflarını belirleyin. Bazı kimyasallar birden fazla tehlike sınıfında yer alabilir, böyle bir durumda bu kimyasala ait Güvenlik Bilgi Sertifikasına bakılarak öne çıkan tehlike sınıfı belirlenmelidir. (ör: Yanıcı, patlayıcı, toksik… vb.)
 
b)      pH Değeri: Mevcut kimyasalları pH değerine göre ayırmaya devam edin. Asidik ve bazik maddeler bir arada depolanamaz.
pH< 4: Asidik
pH 4-10: Nötr
pH >10: Bazik
 
c)       Genel Kimyasal Yapı: Maddelerin genel kimyasal yapıları organik ve inorganik olarak ikiye ayrılır. Ayrımı yapan kişilerin bu konuda bilgileri yetersizse dikkat edilecek husus organik kimyasalların formülasyonunda Karbon (C) atomunun bulunduğunu bilmeleri olacaktır. Bu ayırım özellikle aşındırıcı ve oksitleyici kimyasalların depolanmasında büyük önem taşımaktadır.
 
d)      Maddenin Halleri: Maddeleri katı ve sıvı olmak üzere sınıflandırın, Katı ve sıvı maddeleri bir arada depolamayın. Bu durum özellikle sızma veya dökülme gibi durumlarda tehlikenin sınırlandırılması açısından önemlidir.
 
Ör:

Kimyasal Adı
Tehlike Sınıfı
pH
İnorganik / Organik
Katı / Sıvı
Sülfirik asit
Aşındırıcı
Asidik
İnorganik
Sıvı
Etil alkol
Yanıcı
Nötr
Organik
Sıvı
İzopropanol
Yanıcı
Nört
Organik
Sıvı

 
 
2.2          Tehlikeli Maddelerin Sınıflandırılması